29 มีนาคม 2562 ต้นแม่น้ำชี จังหวัดชัยภูมิ เริ่มแห้งขอด

ที่มา: http://news.thaipbs.or.th/content/278830

ลำน้ำชีในพื้นที่ต้นน้ำบ้านโหล่น ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ยังมีน้ำไหลเรื่อยๆ แต่เป็นลักษณะน้ำผุด ซึ่งหากจะอาศัยน้ำลำน้ำชีเพื่อการอุปโภคบริโภคคงไม่เพียงพอในช่วงหน้าแล้ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ กล่าวว่าชลประทานและจังหวัดชัยภูมิบริหารจัดการน้ำโดยระบายน้ำจากบึงละหานสู่ลำน้ำชี 400,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้วมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค ส่วนในพื้นที่เทศบาลเมืองชัยภูมิจะใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำลำปะทาว คาดว่าน่าจะเพียงพอในช่วงหน้าแล้ง น้ำที่ระบายจากบึงละหานลงสู่ลำน้ำชีจากจังหวัดชัยภูมิไปจนถึงพื้นที่ท้ายน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดลำน้ำชี มีเกษตรกรปลูกข้าวนาปรังจำนวนมาก เช่น ชาวนาตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว อำเภอเมืองชัยภูมิ เร่งสูบน้ำจากลำน้ำชี เพื่อหล่อเลี้ยงข้าวนาที่ใกล้จะเก็บเกี่ยว และอาจจะมีบางคนที่เสี่ยงทำนาปรังรอบ 2 เนื่องจากราคาข้าวสูงถึงกิโลกรัมละเกือบ 7 บาท